مدیریت علمی

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 12 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* چکیده
* مقدمه
* علم و دانش در مغرب زمین و شرق قبل از انقلاب بهره وری
* تیلور کیست
* چگونه بوجود آمد و چیست
* چکیده اصول به شکلهای زیر نیز میباشد که شامل
* مديريت علمی ۲
* در برخی ازمنابع اصول به صورت دستورالعمل ماشین یاد شده که شامل
* مديريت علمی ۳
* نتیجه گیری