مراحل خرید

مقاله با عنوان در فرمت ورد در 11 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مرحله در خواست خريد
* مرحله استعلام بهاء
* مذاكره
* درخواست نمونه كالا
* در خواست پروفرما
* فرم در خواست ثبت سفارش
* گرفتن مجوز ورود كالا
* فرم گشايش اعتبار
* مرحله بارگيري و حمل كالا
* ترخيص كالا
* اعتبارات اسنادي (اعتبار نامه)
* اسناد حمل
* سياهة تجاري (فاكتور)
* گواهي هبوا
* گواهي بازرسي
* بيمه نامه
* خطرات تحت پوشش
* خطرات استثناء شده
* بارنامه
* ليست بسته بندي
* ساير گواهيها
* دايره ارزش